Het kunstwerkattest en artikel 1bis

08/04/24

Het kunstwerkattest geeft kunstwerkers toegang tot verschillende specifieke socialezekerheidsregelingen, zoals met name artikel 1bis.

Artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt dat de personen die tegen betaling van een loon prestaties leveren of werken van artistieke aard produceren, in opdracht van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, zonder te zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst, genieten van de toepassing van voormelde wet. Concreet betekent dit dat zij onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

De bedoeling van deze uitbreiding van onderwerping is het voor de kunstwerkers, die niet in het kader van een arbeidsovereenkomst werken – omdat een van de voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst essentiële elementen ontbreekt – mogelijk te maken onderworpen te zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers.

Er is geen arbeidsovereenkomst omdat het voor de werkgever niet mogelijk is om echt gezag uit te oefenen op de werknemer wegens de aard zelf van de geleverde prestaties.  Het is immers algemeen aanvaard dat de voorwaarde van gezag of wettelijke ondergeschiktheid soms moeilijk kan worden aangetoond in het geval van de artistieke activiteiten met name wegens de artistieke vrijheid. De wetgever wou een wettelijke oplossing bieden voor deze specifieke situatie en hen de sociale bescherming geven die geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst.

Om van deze uitbreiding van onderwerping te genieten, is het voldoende om te beschikken over een kunstwerkattest, van welk type ook (gewoon, plus of starter), of in het verleden een kunstwerkattest te hebben gehad.

Alle personen die over een kunstenaarsvisum, dat tot ten minste 1 januari 2024 geldig was, beschikten, hebben automatisch een gewoon kunstwerkattest ontvangen en kunnen dus met dit attest verder een beroep blijven doen op artikel 1bis, zoals ze voordien deden met het kunstenaarsvisum.