Over ons

Het verhaal van de Kunstwerkcommissie begint in april 2021.


Toen besloten de ministers Pierre-Yves Dermagne (Werk), David Clarinval (Zelfstandigen) en Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken) om werk te maken van de verbetering van het statuut van de kunstwerkers.
Dit was afgesproken in het regeerakkoord van 30 september 2020.  

Men koos voor een totaal nieuwe aanpak, waarbij men een bottom-up benadering hanteerde door eerst de kunstensector en kunstenaars zelf te bevragen, in plaats van de reglementering van bovenaf “op te leggen”.  

Op die manier had men immers de grootst mogelijke kans om te eindigen men een resultaat dat gedragen werd door de kunstensector.  

 

De FOD Sociale Zekerheid startte daarvoor, in samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen, twee projecten: 

  1. Een digitaal participatieplatform, waarbij de culturele sector online werd geconsulteerd.  

  1. Een Technische werkgroep, waarin experten uit de kunstensector bijeenkwamen om een concreet voorstel uit te werken.  


De Technische werkgroep bestond uit :

  • 22 vertegenwoordigers (experts) uit de kunstensector
  • 5 leden van de beleidscellen
  • 6 leden van de administraties (Commissie Kunstenaars, RVA, FOD WASO, RSVZ)


De FOD Sociale Zekerheid ondersteunde deze werkgroep door het verzorgen van het secretariaat en het leveren van de projectleider.    

Deze werkgroep kwam 19 keer bijeen in het voorjaar van 2021 en werkte rond drie thema’s: 

  1. werkloosheid,
  2. commissie kunstenaars
  3. de kleinevergoedingsregeling

Hun werk had een conceptnota als resultaat waarin voorstellen werden geformuleerd.   

Die conceptnota werd vervolgens door de juristen van de FOD Sociale Zekerheid en de RVA omgezet in juridische teksten. 
Deze werden voor advies voorgelegd aan de sociale partners en het parlement, hetgeen uiteindelijk leidde tot de aanname van de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers. 

Deze wet richt de Kunstwerkcommissie op, ter vervanging van de Commissie Kunstenaars.
Daarnaast wordt het Kunstwerkattest in het leven geroepen, als vervanger van het kunstenaarsvisum.
Tenslotte komt de amateurkunstenvergoeding in de plaats van de kleinevergoedingsregeling. 

 

Al deze veranderingen treden in werking op 1 januari 2024. 

Om deze overgang vlot te laten verlopen werd er binnen de FOD Sociale zekerheid een Working in the Arts team opgericht, samengesteld uit verschillende profielen, die je hier kan raadplegen: interactief organigram.