Oriëntatiepagina

Hier vind je een beknopt overzicht van bestaande en vernieuwde teksten in verband met het project Working in the Arts. Het is een leidraad met links naar meer uitgebreide pagina’s op deze site en op de sites van andere instellingen en stakeholders.

Working in the Arts is een project dat werd opgestart door de huidige regering om het kunstenaarsstatuut te hervormen en te verbeteren.
In samenwerking met de beleidscellen Werk, Sociale Zaken en Zelfstandigen faciliteerde de FOD Sociale Zekerheid de consultatie van de culturele sector via een digitaal platform in 2021-22-23.

Op basis van 128 voorstellen, geformuleerd door 470 deelnemers op het participatieplatform of voorgesteld door de technische werkgroep bestaande uit federaties en experten tijdens één van de 17 vergaderingen gingen we aan de slag. Gevoed door praktijkvoorbeelden, en mét het juiste inzicht in de nieuwe arbeidsrealiteit binnen de sector, kwamen we tot een broodnodige modernisering van het kunstenaarsstatuut.

Meer informatie: Historiek

Vanaf 2024 is de hervorming van het sociaal statuut van de kunstwerker in België een feit. Maar wat betekent dat voor jou? In deze video kom je het te weten!

Met de vernieuwing van het statuut worden ook enkele nieuwe termen geïntroduceerd. We verklaren ze hieronder.

Een kunstwerker is iemand die een vergoede professionele artistieke praktijk in de kunsten beoefent. Ook de artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten vallen hieronder. Je haalt als kunstwerker een belangrijk deel van jouw inkomen en je tijdinvestering uit deze activiteit.

Het kunstwerkattest (KWA) is jouw toegangsticket tot heel wat sociale voordelen die specifiek voor kunstwerkers zijn uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het kunstwerkcontract 1bis, de primostartersregeling voor zelfstandigen of de kunstwerkuitkering.

Meer informatie: Kunstwerkattest

De vernieuwde Kunstwerkcommissie vervangt de vroegere Commissie kunstenaars. Ze werkt transparanter en met een duidelijke vertegenwoordiging van de artistieke sector. Zo is ze voor de helft samengesteld uit vertegenwoordigers van de kunstensector. De andere helft bestaat uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties en de werkgevers, de administraties en de gemeenschappen. 

Meer informatie: Kunstwerkcommissie

 

Een amateurkunstenaar is:  iedereen die prestaties van artistieke aard levert voor een opdrachtgever, voor een forfaitaire vergoeding van maximaal 70 euro. Je prestaties moeten beperkt zijn tot maximaal 30 dagen per jaar, en tot maximaal 7 opeenvolgende dagen.

Meer info: Amateurkunstenaars

 

Amateurkunstenaars (en kunstwerkers) kunnen gebruik maken van de amateurkunstenvergoeding (AKV) om een snelle en eenvoudige vergoeding mogelijk te maken (voor artistieke prestaties in opdracht). Deze regeling vervangt de vroegere Kleine Vergoedingsregeling (KVR). Vooraleer gebruik te maken van de AKV moeten zowel de kunstenaar als de opdrachtgever een profiel aanmaken op Working in the Arts – Amateur.

 

Meer informatie: Amateurkunstenvergoeding

 

Opdrachtgevers: Elk natuurlijk of rechtspersoon of feitelijke vereniging mag opdrachtgever zijn en beroep doen op een kunstenaar in het stelsel van de amateurkunstenvergoeding.

Meer informatie: Opdrachtgevers

Het kunstwerkattest geeft je toegang tot diverse regelingen van de sociale zekerheid. Deze regelingen worden nog verder uitgewerkt maar hieronder vind je alvast enkele aanzetten.

Pensioenen: kunstwerkers vallen onder de voorziene hervormingen pensioenen; je vindt de informatie op de website van de Pensioendienst

Kunstwerkuitkering (Werkloosheid) de informatie over dit thema vind je op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Andere voordelen worden eveneens elders op deze website opgesomd: Mijn voordelen

Handicap tegemoetkomingen: kunstwerkers met een handicap vinden alle informatie over tegemoetkomingen op de website DG Personen met een handicap

Jaarlijks verlof en vakantiegeld: alle info voor niet-zelfstandige kunstenaars vind je bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). https://www.rjv.fgov.be/nl

Mobiliteit in de artistieke sector binnen de Europese Unie kan soms complex lijken door de verscheidenheid aan socialezekerheidsprocedures en -normen. Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van deze sector, stelden de Belgische, Franse en Italiaanse socialezekerheidsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers een brochure samen over de sociale zekerheid van kunstenaars in Europa

 

Je kan ervoor kiezen om als zelfstandige jouw artistieke activiteiten uit te oefenen. Dit kan zowel in hoofd- als bijberoep. Als zelfstandige in bijberoep heb je dezelfde verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

De informatie hierover vind je bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen  (RSVZ).

Als je tijdelijk in een andere lidstaat van de Europese Unie gaat werken als zelfstandige kunstenaar, kan je sociale zekerheid vanuit België geregeld blijven. Hiervoor heb je een A1-attest nodig.

Je kan er ook voor kiezen om een vennootschap op te richten (meestal een bv) waarvan je dan de zaakvoerder bent.

Meer info vind je hier: Een eigen zaak oprichten en Brochure zelfstandige worden 

Tax Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele werken en podiumwerken aanmoedigt. Het maakt Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd mogelijk om te investeren in werken die bestemd zijn voor film, televisie, theater of concertzalen en om in ruil hiervoor een fiscaal voordeel te krijgen (FOD Financiën).

Meer info: Btw en beeldende kunstenaars | Cultuurloket

 

Subsidies in Vlaanderen: VLAIO welke subsidies + dossier indienen

Subsidies Wallonië en Brussel: Platform subsidies

Het auteursrecht beschermt de makers van originele werken. Naburige rechten zijn vergelijkbaar met het auteursrecht in de prerogatieven die zij toekennen. Hun doel is het beschermen van de artistieke bijdrage of financiële bijdrage die wordt geïnvesteerd in literaire en artistieke creatie of uitvoering.

In heel wat domeinen van de kunsten spelen auteursrechten en naburige rechten een belangrijke rol. Zowel de overdracht als de exploitatie van deze rechten leveren inkomsten op voor de rechthebbende kunstwerker. Op vlak van belastingen en sociale bijdragen worden deze inkomsten verschillend behandeld, afhankelijk van het bedrag van de inkomsten, het sociaal statuut van de kunstwerker en of het gaat om inkomen uit overdracht dan wel exploitatie.

Inkomen uit auteursrechten en naburige rechten kan niet onbeperkt worden gecombineerd met een kunstwerkuitkering. Tijdens de eerste fase van het traject Working in the Arts, besliste de federale regering om de toegelaten cumulatie met de kunstwerkuitkering te verdubbelen tot 9.821,76 EUR per fiscaal jaar.

 

Meer informatie over dit thema vind je op de website van de FOD Economie:  Auteursrechten en naburige rechten en bij Info Vlaanderen:  Auteursrecht. Je inkomsten uit auteursrechten beheren kan via Creative Shelter: Beheer inkomsten uit auteursrechten